Kviknes Hotel, Balestrand. Nytt overlys i resepsjon.

Kviknes Hotel, Balestrand. Nytt overlys i resepsjon.