Kviknes Hotel, Balestrand. Ny resepsjon, inngangsparti, og ny butikk.

Kviknes Hotel, Balestrand. Ny resepsjon, inngangsparti, og ny butikk.